Szansa na 85% dofinansowania dla firm na usługi IOB

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1
Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2 Ca
Usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

 

Wsparciem objęte będą usługi przyczyniające się do wspierania procesów wdrażania innowacji z zakresu obszarów i podobszarów dolnośląskich inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.
Do obszaru inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:
• Branża chemiczna i farmaceutyczna;
• Mobilność przestrzenna;
• Żywność wysokiej jakości;
• Surowce naturalne i wtórne;
• Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
• MŚP,
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej musi być podmiot spełniający definicję IOB (Instytutu Otoczenia Biznesu).
Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: http://www.dip.dolnyslask.pl/

This site is registered on wpml.org as a development site.