Pilotaż – showroom

Projekt CHAIN ​​REACTIONS ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do innowacji. Podczas realizacji projektu każdy z parterów realizował pilotaż. Pilotaż WPT dotyczy utworzenia platformy w postaci showroomu stałego dialogu pomiędzy firmami z branży przetwórstwa spożywczego a podmiotami oferującymi zaawansowane rozwiązania technologiczne. Platforma ma na celu identyfikację podmiotów z branży spożywczej, które poszukują innowacyjnych rozwiązań w przemyśle 4.0 oraz cyfryzacji procesów produkcji, zarządzania i sprzedaży. Ponadto platforma zidentyfikuje i zaprezentuje rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na potrzeby branży spożywczej. Ideą pilotażu będzie zainicjowanie dialogu różnej wielkości firm z branży spożywczej z przedstawicielami biznesu technologicznego i nauki w celu wspólnego poszukiwania odpowiednich innowacyjnych rozwiązań.

Pilot Action – showroom

CHAIN REACTIONS aims to increase the capacity of industrial companies to innovate. During the project implementation, each of the partners carried out pilot actions. The WPT pilot action concerns the creation of a platform in the form of a showroom of permanent dialogue between companies from the food processing industry and entities offering advanced technological solutions. The platform aims to identify entities from the food industry that are looking for innovative solutions in industry 4.0 and the digitization of production, management and sales processes. In addition, the platform will identify and present technological solutions that meet the needs of the food industry. The idea of the pilot action will be to initiate a dialogue of food industry companies of various sizes with representatives of technology and science business in order to jointly search for appropriate innovative solutions.

Rada Klastra NUTRIBIOMED Klaster / Meeting members NUTRIBIOMED Cluster - 09.06.2021

Podczas Rady Klastra, która odbyła się w formie hybrydowej 9 czerwca 2021. mieliśmy przyjemność przedstawić projekt „CHAIN REACTIONS”. Kierownik projektu Pan Łukasz Wyszkowski, wprowadził uczestników spotkania w tematykę wdrażania innowacji w obszarze biogospodarki. Zaproszony prelegent, Pan Paweł Juras, Business Development Manager Packaging, Food and Beverage z firmy Balluff sp. z o.o., jako element showroomu przedstawił możliwości wynikające z rozwiązań przemysłu 4.0 w sektorze spożywczym, na przykładzie branży mleczarskiej. Pan Paweł Juras podkreślił, że sytuacja w branży spożywczej zmienia się bardzo dynamicznie. Producenci muszą reagować na trendy rynkowe szybciej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej, biorąc pod uwagę m.in. częste zmiany nawyków żywieniowych klientów, modę na zdrową żywność czy coraz bardziej zglobalizowane łańcuchy dostaw. W rezultacie zachodzących zmian przemysł potrzebuje coraz nowocześniejszych, modułowych linii produkcyjnych oraz uelastycznienia procesów zarządzających zaawansowaną produkcją. Globalna sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała również szereg problemów z ciągłością produkcji, która obecnie stanowi jedno z podstawowych wyzwań sektora spożywczego. Prelegent firmy Balluff zaprezentował również demonstracyjną linię produkcyjną, która obrazuje wykorzystanie technologii przemysł 4.0 w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

During the Cluster Council, which was held in a hybrid form on June 9, 2021, we had the pleasure to present the „CHAIN ​​REACTIONS” project. The project manager, Mr. Łukasz Wyszkowski, introduced the participants of the meeting to the subject of implementing innovations in the area of ​​bioeconomy. The invited speaker, Mr. Paweł Juras, Business Development Manager Packaging, Food and Beverage from Balluff sp.z o.o., as an element of the showroom presented the possibilities resulting from industry 4.0 solutions in the food sector, based on the example of the dairy industry. Mr. Paweł Juras emphasized that the situation in the food industry is changing very dynamically. Manufacturers need to respond to market trends faster and more efficiently than ever before, taking into account, inter alia, frequent changes in customers’ eating habits, fashion for healthy food or increasingly globalized supply chains. As a result of the changes taking place, the industry needs more and more modern, modular production lines and more flexible management processes for advanced production. The global situation related to the COVID-19 pandemic has also caused a number of problems with the continuity of production, which is currently one of the basic challenges of the food sector. The speaker of the Balluff company also presented a demonstration production line, which shows the use of industry 4.0 technology in conditions similar to real ones.

 

 

Rada Klastra NUTRIBIOMED Klaster / Meeting members NUTRIBIOMED Cluster - 15.09.2021

15 września 2021r. odbyły się obrady Rady NUTRIBIOMED Klaster!  Jako element realizowanej pilotażu oraz showroomu, przedstawiciel Platforma Przemysłu Przyszłości, pan dyrektor Paweł Nowak, przedstawił obecnym korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji przedsiębiorstw – to element realizowanego przez Wrocławski Park Technologiczny projektu Chain Reactions. Wspólnie z Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (IGA  partner) dyskutowaliśmy również o wsparciu internacjonalizacji przedsiębiorstw.

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/ 

September 15, 2021 the meeting of members the NUTRIBIOMED Cluster was held! As an element of the implemented pilot action and showroom, the representative of the Future Industry Platform, director Paweł Nowak, presented the current benefits of implementing Industry 4.0 solutions and the digitization of enterprises – this is an element of the pilot action of the Chain Reactions project carried out by the Wrocław Technology Park. Together with the Wrocław Technology Transfer Center of the Wrocław University of Technology (IGA partner), we also discussed support for the internationalization of enterprises.

 

 

Planowana wizyta na linii demonstracyjnej / Planned visit on demonstration line

Kolejnym elementem pilotażu – showroomu była planowana wizyta na demonstracyjnej linii SmartFactory – wycinek prawdziwego procesu produkcyjnego. Wydarzenie zostanie zorganizowane przez Wrocławski Park Technologiczny S.A oraz firmę Balluff sp. z o.o. w ramach realizacji projektu CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” finansowanego z programy Interreg Central Europe. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

Another element of the pilot action – the showroom was the planned visit to the SmartFactory demo line – a part of the real production process. The event will be organized by Wrocław Technology Park S.A. and Balluff sp.z o.o. as part of the CHAIN REACTIONS project „Driving smart industrial growth through value chain innovation” financed by the Interreg Central Europe program. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

Wizyta w SmartFactory / Visit in SmartFactory - 17.09.2021

Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji to najważniejsze wyzwania współczesnego biznesu. Procesy modernizacji i wdrażania innowacji nie są kwestią wyboru, a koniecznością wynikającą z rywalizacji rynkowej. Nowoczesne technologie pomagają nie tylko zwiększać konkurencyjność, ale również uodpornić firmę na fluktuacje rynkowe i kolejne kryzysy.

Aby wesprzeć wysiłki związane z wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii Przemysłu 4.0, Wrocławski Park Technologiczny wraz z firmą Balluff zorganizował 17 września 2021 wizytę w SmartFactory – demonstracyjnej linii produkcyjnej, powstałej w ramach projektu DIH Wrocław. W wydarzeniu wzięło udział kilkanaście osób, w większości członków klastra NUTRIBIOMED, a także przedstawiciele dolnośląskiej nauki.

Demonstracyjna linia SmartFactory to wycinek prawdziwego procesu produkcyjnego. Celem jest produkcja gotowych wyrobów w jak najkrótszym czasie, przy zachowaniu maksymalnej wartości wskaźnika OEE oraz zerowych postojach. Linię wyposażono w technologie takie jak RFID, Machine Vision, IIoT, czy Machine Learning. Dodatkowo, uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć bus demonstracyjny, znany jako BOB (Balluff on Board), czyli urządzenie wypełnione po brzegi technologiami.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wrocławski Park Technologiczny S.A oraz firmę Balluff sp. z o.o. w ramach realizacji pilotażu- showroomu w projekcie CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” finansowanego z programy Interreg Central Europe. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

Więcej informacji na temat linii demonstracyjnej znajdą Państwo pod wskazanym adresem https://innovatingautomation.pl/smart-factory-przemysl-4-0-w-pigulce/

Digitization, automation and robotization of production are the most important challenges of modern business. The processes of modernization and implementation of innovations are not a matter of choice, but a necessity resulting from market competition. Modern technologies help not only to increase competitiveness, but also to immunize the company against market fluctuations and subsequent crises.

In order to support the efforts related to the implementation of innovative solutions and cutting-edge technologies of Industry 4.0, the Wrocław Technology Park together with Balluff organized a visit to SmartFactory on September 17, 2021 – a demonstration production line created as part of the DIH Wrocław project. The event was attended by over a dozen companies, most of them members of the NUTRIBIOMED cluster, as well as representatives of Lower Silesian science.

The SmartFactory demonstration line is a part of the real production process. The goal is to produce finished products in the shortest possible time, while maintaining the maximum value of OEE and zero downtime. The line is equipped with technologies such as RFID, Machine Vision, IIoT and Machine Learning. Additionally, the participants of the meeting had the opportunity to see a demonstration bus, known as BOB (Balluff on Board), i.e. a device filled to the brim with technologies.

The event was organized by Wrocław Technology Park S.A. and Balluff sp.z o.o. as part of the pilot action – showroom in the  CHAIN ​​REACTIONS project „Driving smart industrial growth through value chain innovation” financed by the Interreg Central Europe program. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

More information about the demo line can be found at the following address https://innovatingautomation.eu/en/what-technologies-did-we-use-to-build-a-smart-factory/

 

    

Wirtualna wizyta w SmartFactory/ Virtual visit to SmartFactory - 24.09.2021

Aby wesprzeć wysiłki związane z wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii Przemysłu 4.0, Wrocławski Park Technologiczny wraz z firmą Balluff zorganizował 24 września br. wirtualną wizytę w SmartFactory.  Cyfryzacja jak i automatyzacja produkcji to jedne z najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorców. Procesy zaprezentowane podczas wirtualnej wizyty pomagają nie tylko zwiększać konkurencyjność, ale również uodpornić firmę na fluktuacje rynkowe i kolejne kryzysy.

Możliwość skorzystania ze SmartFactory, demonstracyjnej linii produkcyjnej, pozwoli zapoznać się z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych technologii w różnych scenariuszach, branżach i modelach biznesowych. SmartFactory – demonstracyjna linia produkcyjna, powstałej w ramach projektu DIH Wrocław.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wrocławski Park Technologiczny S.A oraz firmę Balluff sp. z o.o. w ramach realizacji  pilotażu w projekcie CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” finansowanego z programy Interreg Central Europe. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS   Wizyta miała charakter showroomu.

Więcej informacji na temat linii demonstracyjnej znajdą Państwo pod wskazanym adresem https://innovatingautomation.eu/en/what-technologies-did-we-use-to-build-a-smart-factory/

In order to support the efforts related to the implementation of innovative solutions and cutting-edge technologies of Industry 4.0, the Wrocław Technology Park together with Balluff organized a virtual visit to SmartFactory on September 24, 2021. Digitization and production automation are one of the most important challenges for entrepreneurs. The processes presented during the virtual visit help not only to increase competitiveness, but also to immunize the company against market fluctuations and subsequent crises.

The possibility of using SmartFactory, a demonstration production line, will allow you to learn about the practical application of modern technologies in various scenarios, industries and business models. SmartFactory – demonstration production line, created as part of the DIH Wrocław project.

The event was organized by Wrocław Technology Park S.A. and Balluff sp.z o.o. as part of the pilot action – showroom in the project CHAIN ​​REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” financed by the Interreg Central Europe program. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS

More information on the demo line can be found at the address indicated https://innovatingautomation.eu/en/what-technologies-did-we-use-to-build-a-smart-factory/

 

Wizyta online w SmartFactory/ Online visit in SmartFactory - 30.11.2021

Wizyta online w SmartFactory naszego partnera Bioeconomy Cluster z projektu Chain Reactions. Na spotkanie z parterem Bioeconomy Cluster (https://bioeconomy.sk/) zaprosiliśmy firmę Balluff, która zaprezentowała wizytę w SmartFactory oraz przybliżyła możliwości wykorzystania przemysłu 4.0 w branży spożywczej. Wizyta w SmartFactory była elementem pilotażu w projekcie.

Online visit to SmartFactory of our partner Bioeconomy Cluster from the Chain Reactions project. We invited Balluff to a meeting with the Bioeconomy Cluster partner (https://bioeconomy.sk/), which presented a visit to SmartFactory and introduced the possibilities of using industry 4.0 in the food industry. The visit to SmartFactory was part of the pilot action in the project.

 

Rada Klastra NUTRIBIOMED/ Online meeting NUTRIBIOMED Cluster members - 06.12.2021

Podczas spotkania Rady Klastra, kierownik projektu „CHAIN REACTIONS”, Pan Łukasz Wyszkowski, wprowadził uczestników  w tematykę wdrażania innowacji Przemysłu 4.0, w obszarze biogospodarki. Jako element pilotażu a tym samym showroomu,  Pan Marcin Szwagrzyk, Dyrektor ds. Marketingu Endress & Hausers Polska, przedstawił zebranym przykłady praktycznych zastosowań przemysłu 4.0 oraz technologii cyfrowych w branży Life Science. Wykład został zorganizowany w ramach realizacji projektu CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth through value chain innovation” finansowanego z programu Interreg Central Europe.

During the meeting of the Cluster Council, the manager of the „CHAIN REACTIONS” project, Mr. Łukasz Wyszkowski, introduced the participants to the implementation of Industry 4.0 innovations in the area of bioeconomy. As an element of the pilot action, and thus the showroom, Mr. Marcin Szwagrzyk, Marketing Director of Endress & Hausers Polska, presented to the gathered examples of practical applications of industry 4.0 and digital technologies in the Life Science industry. The lecture was organized as part of the CHAIN REACTIONS project „Driving smart industrial growth through value chain innovation” financed by the Interreg Central Europe program.

 

RFID

Ogólnie rzecz biorąc, 4.0 to przejście od ręcznego do cyfrowego. Procesy ręczne muszą zostać zdigitalizowane. W branży mleczarskiej w Polsce wiele firm wciąż ma wiele procesów manualnych wykonywanych przez operatorów.
Stwarza to następujące zagrożenia:
• brak ludzi do pracy.
• w czasie pandemii choroba może wyeliminować znaczną część zespołów roboczych. Stąd procesy digitalizacji są bardzo pożądane przez prezesów firm.
Pierwszy przykład zastosowania rozwiązań Industry 4.0 w branży mleczarskiej – dostawa surowców.

RFID – firma Balluff, z którą WTP współpracuje, zrealizowała projekt zarządzania ruchem furgonów mlecznych w jednej z mleczarni. Cysterny muszą spełniać określone czynności, m.in. podążają wyznaczoną trajektorią, w odpowiedniej kolejności, z uwzględnieniem obecności w odpowiednich punktach – spuszczają mleko i idą do myjni.
Aby zapewnić czyszczenie furgonetki z mlekiem, należy ustawić etapy mycia. W poszczególnych punktach obecności auta znajdują się czytniki RFID na samochodach dostawczych do mleka oraz anteny. Dlatego zbiorniki są automatycznie sprawdzane, a ruch pojazdu rejestrowany w zakładzie. Jeśli ktoś wyjdzie z myjni, będzie o tym szybko wiadomo, co zapobiegnie opuszczeniu zakładu przez nieumyty samochód i wyeliminuje błąd ludzki oraz zagrożenie dla zdrowia. Duże mleczarnie posiadają dużą flotę, stąd konieczność zarządzania całym procesem. W przypadku ciężarówki do przewozu mleka pierwszym obszarem jest bezpieczna dostawa surowca.
Przeanalizowaliśmy kolejne procesy w branży mleczarskiej.
Wyróżniliśmy 3 kluczowe obszary sieci:
1. Dostawa surowca,
2. Przetwarzanie surowców,
3. Pakowanie.
Po dostawie następuje cała sekwencja procesów: Automatyzacja (przetwarzanie surowca), Automatyzacja fabryki (produkt pakowany w pudła, opakowania indywidualne, opakowania zbiorcze)
W procesie Automation mamy również duże pole do wdrażania rozwiązań digitalizacyjnych, 4.0, systemów wizyjnych.
Na przykład w przypadku zmiany formatu opakowania, która zdarza się często i ma związek z marketingiem. Każda zmiana rodzaju opakowania powoduje konieczność przesunięcia maszyny i narzędzi digitalizacyjnych do jej zarządzania. Przy stosowaniu 4.0. na każdym etapie system podpowiada operatorowi, co ma robić w danej chwili.
Zidentyfikowaliśmy główne zagrożenia dla rozwiązań 4.0. w przemyśle mleczarskim. Są one związane z warunkami związanymi ze specyfiką produktu: wilgoć, zimno. Stanowi to zagrożenie dla automatyzacji. Rozwiązania muszą spełniać wymagania związane z tego typu ciężkim środowiskiem.
W procesie pakowania warunki są raczej dobre, jeśli chodzi o temperaturę czy wilgotność, ale tu są duże prędkości, nietypowe rozwiązania związane z projektem opakowania, którym trzeba zarządzać. Muszą to być rozwiązania umożliwiające szybkie zmiany podyktowane warunkami rynkowymi. Ponadto na przykład daty przydatności do spożycia muszą być drukowane na bieżąco, więc trzeba sprawdzić, czy wszystkie nadruki na pewno znajdują się na pudełku. Z 4.0. technologii, wszystkie pola można sprawdzić, a nie losowo, jak w przypadku kontroli ręcznej. (Na przykład operator sprawdza losowo co 10 lub co 100 pól).
4.0 pozwala poprawić jakość pakowania produktów. Mogą być również wykorzystywane w procesach logistycznych – kompletacja z półek magazynowych w odpowiedniej kolejności.

Generally 4.0 is a transition from manual to digital. Manual processes need to be digitized. In the dairy industry in Poland, many companies still have a lot of manual processes performed by operators.
This poses the following risks:
• lack of people to work.
• during a pandemic, the disease can eliminate a significant part of the working teams. Hence, digitization processes are very much desired by company CEOs.
The first example of how Industry 4.0 solutions can be applied in the dairy industry – raw material delivery.

RFID – the company Balluff, with which WTP cooperates, has implemented a project for managing the movement of milk vans in one of the dairies. The cisterns must fulfill certain activities, e.g. following a designated trajectory, in the right order, taking into account the presence at the appropriate points – they drain the milk and go to the car wash.
In order to ensure that the milk van is cleaned, washing steps must be set. There are RFID readers on milk vans and antennas at individual points of presence of the car. Therefore, the tanks are automatically checked and the vehicle movement is registered at the plant. If one leaves the car wash, it will be known quickly, which will prevent the unwashed car from leaving the plant and eliminate human error and risk to human health.
Large dairies have a large fleet, hence the need to manage the whole process.
In the case of a milk truck, the first area is safe delivery of the raw material.
We analysed the next processes in the dairy industry.
We have distinguished 3 key areas of the chain:
1. Supply of raw material,
2. Raw material processing,
3. Packing.
The delivery is followed by a whole sequence of processes: Automation (raw material processing), Factory Automation (the product is packed in boxes, individual packaging, collective packaging)
In the Automation process, we also have a large field to implement digitization solutions, 4.0, vision systems.
For example, in the case of a change of the packaging format, which happens frequently and is related to marketing. Each change of the type of packaging causes the necessity to move the machine and the digitization tools for its management. When applying 4.0. at each stage, the system prompts the operator what to do at the moment.
We have identified the main threats to 4.0 solutions. in the dairy industry. They are related to the conditions related to the specificity of the product: moisture, cold. This poses a threat to automation. The solutions must meet the requirements associated with this type of heavy environment.
In the packaging process, the conditions are rather good when it comes to temperature or humidity, but here are high speeds, unusual solutions related to the packaging design which must be managed. These must be solutions that enable rapid changes dictated by market conditions. In addition, for example, the use-by dates must be printed on a regular basis, so you need to check whether all the prints are surely placed on the box. With 4.0. technology, all boxes can be checked, not randomly as in the case of manual inspection. (For example, the operator checks every 10 or every 100 boxes at random).
4.0 allows you to improve the quality of product packaging. They can also be used in logistics processes – picking from storage shelves in the right order.
Therefore, various solutions from the 4.0 area are dedicated to a given phase. We have started an analysis of processes and solutions and we are planning to present them in following forms: a show room, layout, as well as a webinar and a description of a case study.

This site is registered on wpml.org as a development site.